Auteursbescherming

Auteursbescherming

Met uitzondering van persoonlijk niet-commercieel gebruik, mag niets van deze web pagina’s zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KlaverPlan worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zo nodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt priv├ę van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm).